một bản tình ca, vô thực
rating: +3+x
flickr:8393690504

và em ở đó, và em ở đó
một thiên thần trong một chiếc áo gió
một giọng nói không biết sợ
và anh biết khi đó, và anh biết khi đó
anh sẽ gieo thân xuống địa ngục, để thấy em lần nữa được an toàn


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License