Trang Tác Giả

CHÀO MỪNG TỚI KHU LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐỐI TƯỢNG BACKROOMS


-Định Vị Khu Lưu Trữ-

#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z


Ví Dụ


NGƯỜI DÙNG TRANG TÁC GIẢ VAI TRÒ

-#-

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

-F-

-G-

-H-

-I-

I_C_E_YI_C_E_Y 𝘽𝙚𝙡𝙞𝙚𝙫𝙚𝙧𝙨 𝙤𝙛 𝙡𝙖𝙯𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨 Lữ Khách

-J-

-K-

KirQKirQ Author's Page - KirQ Quản Trị Trang
kryptokramkryptokram Author's Page Lữ Khách

-L-

LilintaLilinta Thực Tại Của Lilinta Lữ Khách

-M-

-N-

-O-

-P-

-Q-

-R-

-S-

StupifPotatoStupifPotato Teytoroom Quản Trị Trang

-T-

-U-

-V-

-W-

-X-

-Y-

-Z-


YÊU CẦU THAM GIA

Nếu bạn đã tạo ít nhất ba trang thành công1 (bao gồm cả Thực Thể, Ngoại Truyện, Canon, và trang Hội Họa), vui lòng hãy tạo trang tác giả và ghi công các tác phẩm của bạn. Bạn có thể tạo và điều chỉnh tùy theo ý mình, rồi thêm nó vào danh sách theo đúng thứ tự chữ cái tính bởi Tên Wikidot của bạn. Dịch giả cũng được tạo trang tác giả nếu họ có ít nhất ba trang dịch thuật thành công.

Chỗ trang của bạn sẽ có định dạng:

||[[*user TÊNNGƯỜIDÙNGCỦABẠN]]||[[[LINK-TRANG-TÁC-GIẢ |TÊN-LINK]]]||Lữ Khách||

Xem các tác phẩm để có thêm thông tin.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về danh sách thông tin này, hoặc cần hỗ trợ thêm bản thân lên danh sách, vui lòng liên hệ nhân viên.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License