Quy Định Xóa Bài

Chính Sách Xóa Bài

Ngưỡng xóa được đặt ở mức -5 (5 phiếu tiêu cực) cho một trang. Khi trang đạt đến ngưỡng xóa, nhân viên sẽ bắt đầu quy trình. Quy trình kéo dài trong vòng 24 giờ, đề phòng trường hợp ai đó quyết định viết lại bài hoặc nếu voting không bị âm - trong những trường hợp này, trang sẽ không bị xóa.

Toàn bộ các bài coldpost (bài viết không nhận được greenlight, xem thêm tại đây) cũng sẽ bị xóa.

Tác giả của bất kỳ bài viết nào có thể yêu cầu xóa bài viết của họ theo nguyện vọng.

Tôi có thể thấy các trang bị xóa ở đâu?

Chúng đều được liệt kê trong Diễn Đàn Thông Báo, với nguồn trang của mỗi bài đã xóa được đính kèm vào mỗi nhật ký.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License