Hài

Trang này được dùng để lưu trữ các dịch phẩm hài. Dành cho các câu truyện hài hước của Backrooms. Dịch phẩm hài yêu cầu chất lượng giống với dịch phẩm thông thường.


Dịch phẩm hài không đủ chất lượng sẽ bị chịu xử phạt.

Level Hài:

Thực Thể Hài:

Truyện Hài:

CNĐLT Hài:

TLĐLT Hài:

Vật Thể Hài:

hub
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License