Hài-VN

Trang này được dùng để lưu trữ các tác phẩm hài. Dành cho các câu truyện hài hước của Backrooms. Tác phẩm hài yêu cầu chất lượng giống với tác phẩm thông thường, thêm một điều kiện là nó phải có tính hài hước. Đừng dùng cái này để tích rác thải lên trang.


Tác phẩm hài không hài sẽ phải hứng chịu trừng phạt không mấy hài.

Level Hài:

Thực Thể Hài:

Truyện Hài:

CNĐLT Hài:

TLĐLT Hài:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License