Level 203
đánh giá: +3+x

MỨC ĐỘ SINH TỒN:

Cấp unknown

  • {$one}
  • {$two}
  • {$three}

Level 203 là Level thứ 204 tại Backrooms.

Mô Tả:

Hiện có rất ít thông tin về Level 203, vì không ai có thể quay trở ra khi đã vào level này. Không khuyến khích việc cố gắng khám phá Level 203.

Thực Thể:

Không biết.

Căn Cứ, Tiền Đồn và Cộng Đồng:

Không biết.

Lối Vào Và Lối Thoát:

Lối Vào

Được biết cách duy nhất để vào Level 203 là thông qua một cánh cửa tại Level 8.

Lối Thoát

Không biết.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License