Danh Sách Vật Thể

Vật Thể Là Gì?:

Vật thể, hay còn được gọi là vật phẩm, công cụ, vũ khí, vật tư và những thứ được con người sử dụng tại Backrooms. Nhiều thứ trong đó có tuân theo các quy tắc bình thường. Còn một vài thứ khác đã bị thay đổi do ảnh hưởng từ Backrooms, và cũng có vài thứ được tạo ra (hoặc chỉ có thể được tìm thấy) tại Backrooms. Một vài vật thể rất nguy hiểm, song cũng có vài vật thể khác rất quan trọng tới sự sinh tồn của bạn. Điểm khác biệt giữ thực thể với vật thể là Thực thể có sự sống, còn vật thể thì không.

Danh Sách Vật Thể:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License